Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu https://www.kadernickyservis.cz

I. Obecná ustanovení

1.1.Tento reklamační řád je vydán podle právního pořádku Slovenské republiky, přičemž každý Kupující se zadáním objednávky tovaru a odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na stránce prodávajícího dobrovolne podřizuje jurisdikcii slovenského právního pořádku. Tento Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č.102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchode v platném znění.

1.2.Prodávajícím je:

Obchodní jméno: Zuzana Majeriková

Místo podnikání: 02055 Lazy pod Makytou, Dubkova 1205, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního úřadu Považská Bystrica, Číslo živnostenského rejstříku: 330-13803

IČO: 43015999

DIČ: 1075650653

IČ DPH: SK1075650653

Bankovní účet: SK37 0200 0000 0021 8703 9851

Prodávající je plátcem DPH

(Dále také "Prodávající") 

1.2.1.Kontakt na prodávajícího je:

Zuzana Majeriková, 02055 Lazy pod Makytou, Dubkova 1205, Slovenská republika

Email: info@kadernickyservis.cz

tel.č .: +421 910 74 20 63404

1.3.Reklamačný řád upravuje práva a povinnosti kupujícího - spotřebitele při uplatňován práv z vad věci (zboží) ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího https://www.kadernickyservis.cz.

1.4.Kupujúcim je každá osoba (fyzická či právnická), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetové stránky Prodávajícího a obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky a uhradila kupní cenu. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu. Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi kupujícím, který je spotřebitelem a prodávajícím. Právní vztahy vyplývající z výkonu práv z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel se řídí podle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

1.5.Spotřebitelem je každý Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy podle tohoto Reklamačního řádu a podle Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na stránce prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II. odkazy

2 Tento Reklamační řád tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných v Internetovém obchodě Prodávajícího.

III. Odpovědnost prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1 Prodávající je povinen dodat věc (zboží) v souladu s uzavřenou kupní smlouvou t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2 Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Pokud nejde o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Vady musí kupující uplatnit u prodávající bez zbytečného odkladu.

3.3 Kupující je oprávněn prodávanou věc, před převzetím prohlédnout.

3.4 Prodávající neodpovídá za vady způsobené:

- chybnou instalací výrobku,

- použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze nebo charakterem výrobku,

- neodbornou instalací,

- neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku,

- cizími látkami a tekutinami vniklými do výrobku,

- neodvratnou událostí (živelné pohromy, atd.),

- připojením výrobku na jiné, než je předepsáno napájecí napětí,

- spojením výrobku s neoriginálním příslušenstvím resp. příslušenstvím jiného výrobce,

- skladováním nebo provozem výrobku mimo teplotního rozsahu,

- skladováním nebo provozem výrobku v prašném chemicky agresivním nebo jinak nevhodném prostředí,

- závady způsobené opotřebením a nesprávným užíváním výrobku, např. nalomený kabel,

- má-li předložen záruční list zřejmé známky neoprávněně provedených změn údajů nebo pokud je na zboží odlišné výrobní číslo od toho, které je uvedeno v záručním listě.

3.5.Pokud prodávající nabízí při koupi zboží kupujícímu k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím či nabízené zboží jako dar přijme nebo odmítne. Součástí kupní smlouvy bude i darovací smlouva, jejímž předmětem bude bezúplatný převod takového daru. Tento dar však není prodaným zbožím, a proto prodávající neodpovídá za jeho případné vady.

3.6 Pokud prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na tyto vady kupujícího při nabídce daru upozornit. V případě, že má dar vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit bez nároku na nový dar. Pokud kupujícímu vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny, odstupuje i od darovací smlouvy, která je součástí kupní smlouvy a kupující je povinen vrátit prodávajícímu vše, co podle smlouvy dostal, tj i zboží přijaté jako dar. Nelze odstoupit jen od části smlouvy ale jen kupní smlouvy jako celku, včetně darovací smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

IV.Záruční doba

4.1.Záruční doba je 24 měsíců, pokud není dále uvedono jinak. Záruční doba pokud jde o použitou věc je 12 měsíců. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
4.1.1.V případě potravin, které se rychle kazí, si zákazník musí uplatnit reklamaci nejpozději v den následující po koupi. Při potravinách, kde je uveden datum minimální trvanlivosti, je záruční doba platná do tohoto data.
4.2.Pokud kupujícím není spotřebitelem, postupuje se podle ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.
4.3.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
4.4.Pokud dojde k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
4.5.Pokud dojde k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.
4.6.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

V.Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1.Kupujíci je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady doručením reklamované věci na adresu: Zuzana Majeriková, 02055 Lazy pod Makytou, Dubkova 1205, Slovenská republika
Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoli provozovne nebo v sídle prodávajícího, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenská pošta a.i..
Při reklamaci je třeba doložit záruční list, nebo doklad o zaplacení kupní ceny. Kupujícímu se doporučuje při uplatňování reklamované věci popsat vadu a uvést jak se vada projevuje.
5.1.1.V případě pokud Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, doporučujeme Kupujícímu aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě / například doklad o zaplacení, faktura, záruční list /, a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.
5.1.2.Tovar v případě reklamace doporučujeme zasílat doporučenou formou. Zboží nezasílejte formou dobírky, která nebude z naší strany převzata.
5.1.3.Počas doby provozu Prodávající určí osobu odpovědnou a pověřenou přijímat a vyřizovat reklamace.
5.2.Po převzetí reklamované věci prodávajícím bude kupujícímu vystaveno potvrzení o uplatnění reklamace ihned; ak tomu brání závažné okolnosti tak bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
5.3.Prodávajíci je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30-denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.
5.4.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
5.5.Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zedpovednosť prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
5.6.Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména nákladu na přepravu zboží v minimální výšce, ​​které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb (při důvodné reklamaci). Při reklamacích rovněž upřednostněte osobní doručování, čím přispějete k urychlení vybavení reklamace.
5.7.Náležitosti odborného posouzení podle bodu 5.4 tohoto článku:
Odborné posouzení musí obsahovat:
a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,
b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledek posouzení,
e) datum vyhotovení odborného posouzení.
5.8.O vyřízení reklamace a o způsobu jejího vyřízení je Prodávající povinen informovat Spotřebitelské a to vhodnou a prokazatelnou formou / písemně /, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
5.9.Za ukončení reklamačního řízení / reklamace / se považuje její vybavení. Pod vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí,
5.10.Reklamované zboží Prodávající po vyřízení reklamace Kupujícímu doručí stejnou formou, jakou byla reklamace uplatněna ze strany Kupujícího. Změna formy doručení je možná pouze na základě souhlasu Kupujícího.
5.11.Pokud bude v průběhu vyřizování reklamace zjištěno, že reklamované zboží má určitou vadu, ale že tato byla způsobena, nebo je důsledkem nesprávného provozu, používání, údržby nebo neodborného zásahu ze strany kupujícího, v takovém případě bude reklamace zamítnuta a reklamované zboží bude vráceno kupujícímu, přičemž veškeré přepravní náklady nese kupující. Pokud půjde o vadu jednoduchou a snadno opravitelnou, tak prodávající může tuto vadu na vlastní náklady a vlastními prostředky odstranit (promazání, vyčištění), a tak zboží zaslat zpět kupujícímu.

VI.Práva kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1.Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
6.2.Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
6.3.Pokud věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá má vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

VII.Závěreční ustanovení

7.1.Prodávajíci si vyhrazuje právo na změnu tohoto Reklamačního řádu. Povinnost písemného oznámení změny Reklamačního řádu je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího.
7.2. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.
7.3.V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
7.4.Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění v Internetovém obchodě prodávajícího dne 6.11.2019