Obchodní podmínky

Všeobecní obchodní podmínky

Internetového obchodu https://www.kadernickyservis.cz

I. Úvodní ustanovení a Definice

1.Těmito Všeobecními obchodními podmínkami (dále také "VOP") se řídí právní vztahy mezi prodávajícím

Obchodní jméno: Zuzana Majeriková

Místo podnikání: 02055 Lazy pod Makytou, Dubkova 1205, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního úřadu Považská Bystrica, Číslo živnostenského rejstříku: 330-13803

IČO: 43015999

DIČ: 1075650653

IČ DPH: SK1075650653

Bankovní účet: SK37 0200 0000 0021 8703 9851

Prodávající je platcem DPH

(Dále také "Prodávající") a každou osobou, která je kupujícím zboží nebo služeb nabízeného Prodávajícím v Internetovém obchodě Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecních obchodních podmínek.

1.1. Kontakt na prodávajícího je:

Zuzana Majeriková, 02055 Lazy pod Makytou, Dubkova 1205, Slovenská republika

Email: info@kadernickyservis.cz

tel.č .: +421 910 74 20 63

2.Predávajúci je současně provozovatelem elektronického systému prostřednictvím kterého provozuje internetový obchod na doméně s názvem https://www.kadernickyservis.cz (dále také "Internetový obchod").

3.Dodavatelem zboží a služeb nabízených v Internetovém obchodě je Prodávající.

4.Kupujícím je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která vyplnila a odeslala objednávku prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího, a která obdržela emailové oznámení o přijetí objednávky. Kupujícím je také každá osoba, která zadala objednávku telefonicky nebo zasláním emailu.

4.1.Spotřebitelem je kupující, který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

5.Produky jsou výrobky nebo služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny v Internetovém obchodě prodávajícího.

6.Príslušným orgánem vykonávající dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebile je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Trenčíně

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Slovenská republika

Kontakt:

tel. č .: 032/640 01 09

e-mail: tn@soi.sk

7.V případě jakýchkoliv stížností nebo podnětů, může Spotřebitel tyto adřesovat i přímo Prodávajícímu, přičemž doporučujeme Kupujícím, aby na zasílání stížností a podnětů prodávajícímu využili emailovou adresu prodávajícího: info@kadernickyservis.sk

Jakákoliv stížnost bude posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů v souladu s právním řádem České republiky. Přičemž o jejím vybavení informujeme spotřebitele stejnou formou, jakou spotřebitel stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.

8.Tyto Všeobecní obchodní podmínky jsou vydány podle právního pořádku Slovenské republiky, přičemž každý Kupující se zadáním objednávky tovaru a odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na stránce prodávajícího, dobrovolne podřizuje jurisdikcii slovenského právního pořádku.

II. Objednávka produktu - uzavření kupní smlouvy

1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího, je objednávka produktů realizována prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře v Internetovém obchodě Prodávajícího, případně dalšími diaľkovokomunikačnými prostředky / např. e-mail, telefon, fax, a.i./. V případě úhrady produktů před jejich doručením Kupujícímu, kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

2.K akceptaci objednávky produktů ze strany Prodávajícího, a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě písemného potvrzení (elektronicky) přijetí objednávky, přičemž prodávající informuje Kupujícího, že objednávka produktu byla přijata a následně Prodávající informuje kupujícího o zadání objednávky k odeslání.

3.Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků Prodávajícího a Kupujícího.

4.Kupní smlouva může zaniknout i dohodou smluvních stran, odstoupením případě jejího vypovězení.

5. Prodávajúci si vyhrazuje právo zrušit i již potvrzenou objednávku, t.j. odstoupit od kupní smlouvy v prípade, že jeho dodavatel nebude mít k dispozicii objednané zboží (ukončení výroby nebo dlhoudobá nedostupnost), resp. bude mít zboží k dispozícii za nepřiměřene zvýšenou cenu, a zároveň kupujúci nebude ochoten akceptovat změnu zboží za jiné, změnu jeho ceny nebo změnu lehoty dodání.

III. Kupní cena a platební podmínky

1.Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "kupní cena") je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.

2.Základním platidlem je měna česká koruna.

3.Kupní cena zboží a služeb je uvedena včetně DPH, přičemž je zřetelně uvedena v Internetovém obchodě. Odesláním objednávky Kupující uvedené kupní ceny akceptuje. V kupní ceně produktů nejsou zahrnuty náklady na dopravu, ani jiné náklady související s dodáním produktů.

IV. způsoby platby

1. Za zboží a služby v Internetovém obchodě Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

1.1.Platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

1.2.Platba bankomatové kartou prostřednictvím platební brány

1.3.Platba přímým převodem na účet prodávajícího.

V. Dodání produktů

Produkt prodávající expeduje do dvou pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě pokud si kupující zvolil jako způsob platby, platbu předem na účet prodávajícího, Produkt prodávající expeduje do dvou pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího. V případě pokud produkt není na skladě prodávajícího, případně se vyskytly jiné objektivní skutečnosti znemožňující dodání produktu, prodávající se zavazuje dodat produkt nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě pokud je zvolený způsob platby předem na bankovní účet prodávajícího, nebo prostřednictvím platovnej brány produkt prodávající dodá do 15 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
1.1.Prodávajíci je povinen dodat produkty kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu s daňovými doklady, které se vztahují k objednávce, a jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.
2.Pokud prodávající nemůže kupujícímu z objektivních důvodů objednaný produkt dodat, a to navzdory skutečnosti, že došlo k uzavření kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit zaplacenou kupní cenu za produkt, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. Vrácením zaplacené kupní ceny smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím automaticky zaniká.
2.1.Prodávajíci ve smyslu čl. V bod 2., vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu stejnou formou jakou platil Kupující. Změna formy vrácení kupní ceny je možná jen se souhlasem Kupujícího.
3.místo dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.
4.Dodání produktu prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám kupujícího (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).
5.Dodání produktu je uskutečněno jeho předáním Kupujícímu (nebo kupujícím písemně zmocněné osobě k převzetí produktu).
6.Prodávajíci může zaslat zboží které je okamžitě dostupné Kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákoné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítáno v objednávce.

VI. převzetí produktu

1.Nebezpečí poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího jeho převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené / zmocněné třetí osoby.
2.Vlastnictví přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem doručení zboží nebo služby.
2.1.Kupujúci má právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech:
a) dodání věci, která je v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (jiné nebo poškozené věci),
b) dodání věci v poškozeném obalu nebo,
c) dodání věci bez příslušných dokladů.
2.2.Pokud kupujíci odmítne převzít zboží od dopravce z jakéhokoli jiného důvodu, krom těch, které jsou uvedeny v bodu 2.1 tohoto článku, nebo bez uvedení důvodu, bude  znášet všechny náklady na přepravu zboží.
2.3.Pokud dojde k dodání věci Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má kupující právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, má právo kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
2.4.Kupujíci je povinen Prodávajícímu uhradit dodané zboží nebo službu řádně a včas.


VII. Přepravní - způsoby dopravy produtků a cena za jejich dopravu

1.Přepravní náklady prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu. Tyto budou vyčísleny v automaticky vygenerované faktuře nebo v cenové nabídce zaslané emailem, případně budou uvedeny při vyplňování objednávkového formuláře na Internetové stránce Prodávajícího a kupující se zavazuje uhradit je spolu s kupní cenou.
2. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů.
2.1.Prodávajíci doručuje zboží a služby na území určeném jako město, Česká republika.
2.2.Kurírská služba GLS - Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby GLS - 99 CZK v případě nákupu v celkové částce nad 1000 CZK je cena za dopravu 0 CZK
2.3.Služba Parcel Shop - Cena za dopravu prostřednictvím služby Parcel Shop - 89 CZK v případě nákupu v celkové částce nad 1000 CZK je cena za dopravu 0 CZK
2.3.1.V případě pokud je zvolena doprava ve smyslu bodu 2.3. tohoto článku, za zboží je možné zaplatit pouze prostřednictvím platební karty a převodem / vkladem peněz na účet prodávajícího.
2.4.Služba Výdejní místo + Z-BOX - Cena za dopravu prostřednictvím služby Výdejní místo + Z-BOX - 69 CZK v případě nákupu v celkové částce nad 1000 CZK je cena za dopravu 0 CZK
2.4.1.V případě pokud je zvolena doprava ve smyslu bodu 2.4. tohoto článku, za zboží je možné zaplatit pouze prostřednictvím platební karty a převodem / vkladem peněz na účet prodávajícího.

VIII. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

1.Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 12 zák. č. 102/2014 Z.z. Jestliže splnil prodávající tyto informační povinnosti dodatečně, je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající dodatečně splnil informační povinnost, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy prodávající splnil informační povinnost.
Pokud prodávající neposkytl spotřebiteli poučení o právu odstoupit od smlouvy ani v dodatečné lhůtě podle předchozího, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení běhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.Spotřebiteľ je povinen, pokud toto právo chce využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu prodávajícího, která je: Zuzana Majeriková, 02055 Lazy pod Makytou, Dubkova 1205, Slovenská republika. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.).

3.Odstoupení od kupní smlouvy lze u prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (např. E-mail). Uplatnění odstoupení od smlouvy je možné uskutečnit i prostřednictvím Formuláře na odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce prodávajícího. Spotřebitel je oprávenný od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme spotřebiteli aby v odstoupení od smlouvy uvedl číslo objednávky, datum nákupu, druh od jakého zboží odstupuje, jméno a příjmení, adresu a případně i číslo účtu, na který mu budou vráceny všechny platby, které poskytl prodávajícímu z odstupující smlouvy, pokud se rozhodne, že si žádá zaslat platbu za zboží na jím uvedené číslo účtu. V opačném případě prodávající vrátí spotřebiteli platbu za zboží stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě.

4.Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že nebyl prodávajícím informován o možnosti odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení. Pokud hodnota zboží byla snížena v důsledku nakládání se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží (např. Zboží bude poškozeno), Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za takto vzniklou škodu. Za zacházení se zbožím nad rámec zjištění vlastností a funkčnosti zboží bude považováno zejména použití zboží ve větší míře, než jaká je nutná k zjištění povahy, charakteristiky a funkčnosti zboží. Za snížení hodnoty zboží budou stejně považovány především opodstatněné výdaje na uvedení výrobku do předešlého stavu.

5. Můžete využít formulář odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný k nahlédnutí i stažení na internetové stránce prodávajícího.

6.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č.102 / 2014 CFU, nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 CFU.

7.Prodávajíci vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU, jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

8.Prodávajíci není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

9.Zásilky poslané v případě odstoupení od kupní smlouvy jako dobírka nebudou z naší strany převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně.

10.Právo na odstoupení se nevztahuje na zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU, a to konkrétně:
-zboží vyhotovené na objednávku či na zakázku (zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele),
-zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze (potraviny, zákusky, dorty),
-zboží uzavřeno v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (spodní prádlo, sterilní balení apod.),
-rozbalené CD, DVD, počítačové hry (prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil),
-noviny, časopisy a nezabalené knihy (prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu),
-tzv. digitální download - poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,
-prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
-prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
-přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
-vykonání naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího (to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal),
-poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
-prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.
12.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli prostředky stejnou formou, jakou je od Spotřebitele obdržel. Měnit formu vrácení finančních prostředků Spotřebiteli, je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

IX. Alternativní řešení sporů


1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářskí Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, nebo přímo ZDE; zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http: // ec. europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo ZDE. Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jako spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jako spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

      X. Závěreční ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním v Internetovém obchodě Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.
2.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nekonají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Zb. o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a zákon č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele.
3.Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateli, které konají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákoník v platném znění.
4.Tyto Všeobecní obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto internetového obchodu jsou zveřejněny na doméně Internetového obchodu Prodávajícího.
5. Tyto Všeobecní obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v Internetovém obchodě prodávajícího dne 06.11.2019.