Ochrana osobních údajů

Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků a / nebo zákazníků těchto webových stránek (dále jednotlivě jen "Dotyčná osoba"), které provádí Zuzana Majeriková, IČ: 43015999, místem podnikání Dubkova 69, 02055 Lazy pod Makytou, telefonický kontakt: 0910 742063, emailový kontakt: info@kadernickyservis.sk (dále jen "Provozovatel"). Zpracování a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 18/2018 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "Nařízení").

1. Zpracování osobních údajů při odeslání objednávky

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na dálku (prostřednictvím těchto stránek) mezi dotčenou osobou a Provozovatelem, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčná osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Provozovatele vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákona o archivech a spisové, zákona o účetnictví a zákona o DPH, tj. minimálně po dobu 10 let.

Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen poskytovatel eshopové řešení při zajištění řádného provozu těchto webových stránek, poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů Provozovatele nebo poskytovatel doručovacích služeb služeb (dále jednotlivě jen "Zprostředkovatel").

Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ksvojim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Zboží a / nebo služby nabízené na těchto webových stránkách jsou primárně určeny pro návštěvníky mladších 16 let.

2. Zpracování osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa Dotyčná osoby.

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčná osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o zasílání newsletteru Provozovatele.

Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterové kampaní, případně který Provozovateli poskytuje technické řešení pro správu newsletterové kampaní.

Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ksvojim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel a / nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladších 16 let.

3. Zpracování osobních údajů při hodnocení nákupu či produktu a / nebo při zadání otázky

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem zveřejnění její ohodnocení nákupu či produktu nebo za účelem nebo zodpovězení či zveřejnění dotčenou osobou zadané otázky či podnětu, jsou: jméno a příjmení a místo bydliště Dotyčná osoby.

Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje provoz těchto webových stránek.

Osobní údaje, které budou Provozovateli poskytnuty vrámci služby online helpdesku nebo vrámci zvláštního kontaktního formuláře, nebudou zveřejněny a slouží výhradně pro účely zodpovězení otázky či podnětu Dotyčná osoby. Osobní údaje, které Dotyčná osoba poskytne Provozovateli v souvislosti s otázkou ke konkrétnímu produktu či službě za pomoci k tomu určeného zvláštního formuláře, budou zveřejněny při popisu daného produktu - taková otázka následně slouží i dalším zákazníkům při získávání bližších informací o produktech a službách Provozovatele.

Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotyčná osoby v zmysle§ 13 odst. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované Provozovateli.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o zveřejnění hodnocení jejího nákupu a / nebo otázky, pokud taková otázka zveřejněn při konkrétních produktech či službách, nebo do doby zodpovězení dotčenou osobou zadané otázky či podnětu odeslaného přes online helpdesk nebo kontaktní formulář.

Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ksvojim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Formulář pro hodnocení nákupu a / nebo zadání dotazy či podnětu není primárně určen pro návštěvníky mladších 16 let.

4. Zpracování osobních údajů při registraci na webových stránkách Provozovatele

Osobní údaje Dotyčné osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem zřízení uživatelského účtu Dotyčná osoby a poskytování služeb určených pro registrované uživatele, jsou: Jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Dotyčná osoby.

Zpracováním osobních údajů Dotyčná osoby může být pověřen Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje provoz těchto webových stránek.

Právním základem zpracování těchto údajů je plnění práv a povinností spojených s využíváním služeb spojených s uživatelských účtem, které by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotyčná osoby o využívání služeb spojených s uživatelských účtem.

Při zpracování osobních údajů Dotyčná osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám s výjimkou Zprostředkovatele.

Dotyčná osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup ksvojim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotyčná osoby, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Služby spojené s uživatelským účtem nejsou primárně určeny pro návštěvníky mladších 16 let.